3.9 Lossen gevaarlijke stoffen

In PGS 15 is onderscheid gemaakt tussen kleine opslagen van gevaarlijke stoffen tot 10 ton en grote opslagen van gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton.

 

Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico’s ontstaan. Biivoorbeeld  door één lekkende verpakking van een corrosieve stof kan een keten van gebeurtenissen ontstaan, die leiden tot een calamiteit.
In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moeten de risico’s worden beschreven die zich kunnen voordoen bij of door de opslag van gevaarlijke stoffen. Ook moet de werkgever aangeven welke beheersmaatregelen zijn getroffen. In sommige gevallen moet de werkgever een ongevallen- of calamiteitenscenario opstellen. In het BHV-beleid en het bedrijfsnoodplan moet in elk geval ook rekening gehouden worden met de gevaren die door de aanwezige gevaarlijke stoffen kunnen bestaan of ontstaan. Hierbij wordt het voorschrift PGS 15 gehanteerd.
Belangrijk is om bij ontvangst de etiketten te controleren;

Opslagmiddelen moeten zo zijn geconstrueerd, dat gelekte gevaarlijke vloeistoffen automatisch worden opgevangen. De opvangcapaciteit moet ten minste 110% van de opgeslagen gevaarlijke stof bedragen.

Alle mogelijkheden Lossen gevaarlijke stoffen