15.5.1 Opleidingsplan

 

Her realiseren van gedragsverandering wordt vaak onderschat. Zeker als medewerkers ander gedrag moeten laten zien, zonder te weten wat er eerst niet goed was en zonder te weten welke gedrag wel gewenst wordt. Een opleidingsplan is het kader waarin dit systematisch uitgewerkt wordt.

Het opleidingsplan wordt uitgewerkt tot op het niveau van de individuele medewerker.

Alle medewerkers moeten over specifieke kennis, vaardigheden, gedrags- en atttudeaspecten beschikken, zodat zij hun taken op een veilige en gezonde wijze kunnen uitvoeren. De werkgever dient te inventarisatie welke specifieke deskundigheden er per medewerker t.a.v. haar/zijn werksituatie vereist zijn. De werkgever moet op basis van de inventarisatiegegevens een trainingsprogramma ontwikkelen.
Het opleidingsplan kan ook ingevuld worden vanuit de strategische beleidskeuzes die door het bedrijf zijn gemaakt. Daarnaast kan het opleidingsplan bottum up gevuld worden op basis van signalen van individuele werknemers.
In het opleidingsplan moet ook aandacht besteed worden aan onderhoud. Dit betreft trainingen gericht op goed blijven uitvoeren van de resp. functies. Startpunt van een opleidingsplan is het inventariseren van de risicovolle taken binnen het bedrijf. Daarna het beoordelen van de mate van risico en daarbij aangeven welke kwaliteitsborging er voor de betreffende trainingen wordt vereist, zoals
- Training op basis van een instructie
- Training op basis van een eindtermendocument
- Training inclusief extern toezicht op de toetsing/examen
Het opleidingsplan wordt uitgewerkt tot op het niveau van de individuele medewerker. De behaalde kwalificaties van de resp. medewerkers worden vastgelegd in een opleidings/examendossier. Op deze wijze kan ingespeeld worden op de dynamiek op de werkvloer. Het fixeren op vooraf gedefinieerde geldigheidsduren van diploma's of certificaten is te statisch.
Het ontwikkelen van een bedrijfsspecifiek opleidingsplan kan opgepakt worden door eigen medewerkers, zij kunnen de RIE meestal zelf uitvoeren. Doorgaans hebben zaken die vanuit het bedrijf zelf worden uitgezocht en geïmplementeerd uiteindelijk het grootste effect. Daarbij is het wel van belang dat het minimale kennisniveau aanwezig is om risico's te kunnen interpreteren.
Er kan ook ondersteuning door een extern adviseur ingeroepen worden. Adviseurs werken meestal op uurbasis; voor een goede kostenbeheersing is het van belang dat u doel, scope, te nemen stappen en het verwachte resultaat van de advieswerkzaamheden vooraf vastlegd.

 

Voordelen:

Versterken van de productie.

Voorkomen van ongevallen, letsel, materiele en imago schade

 

 

Nadelen:

 Kosten intern en extern personeel

 

Investering:

€ 500 tot € 10.000