15.5.13 Cursus Opslag Gevaarlijke Stoffen (PGS-15)

Training "Veilig werken met gevaarlijke stoffen" moet vooral gericht zijn op het vertalen van de PGS-15 naar de eigen bedrijfssituatie.

Het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR stoffen levert explosierisico's op. Daarom gelden strenge eisen voor het opslaan van deze stoffen, die vastgelegd zijn in de PGS-15-richtlijn. Het niet kennen en toepassen van de wettelijke voorschriften rond opslag van gevaarlijke stoffen kan leiden tot grote aansprakelijkheden. Wanneer het bedrijf de gevaarlijke goederen opslaat volgens deze richtlijn dan voldoet men aan de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. Daarnaast voorkomt u problemen bij het verlenen van uw omgevingsvergunning en natuurlijk bij de naleving van het Activiteitenbesluit. Het is dan ook belangrijk dat er minimaal een medewerker aanwezig, die geschoold is in het juist toepassen van de PGS-15.